کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۲ مطلب با موضوع «شاعران :: رضا کاظمی» ثبت شده است

آرام شده ام
مثل درختی در پاییز
وفتی تمام برگ هایش را
باد برده باشد

  • کـافِه شِـعر
قایقت می شوم
بادبانم باش
بگذار هر چه حرف
پشت سرمان می زنند مردم
باد هوا شود
دور ترمان کند

کافه شعر
  • کـافِه شِـعر